Pliki do pobrania

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z zasadą I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd INTER CARS S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej, której postanowienia zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji stosownie do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Przeprowadzenie procedury wyboru firmy audytorskiej należy do zadań Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który przygotowuje rekomendację dla Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która, o ile nie dotyczy to odnowienia zlecenia badania, zawiera nie mniej niż dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu przedmiotowej decyzji kieruje się rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poza powyższymi zasadami nie obowiązują w Spółce szczególne reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

 
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki

Wyjaśnienie decyzji o nieopracowaniu i nierealizowaniu polityki różnorodności
 
Stosownie do treści zasady I.Z.1.15 zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętego uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Zarząd spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) wyjaśnia, że decyzja o nieopracowaniu i nierealizowaniu polityki różnorodności jest podyktowana dotychczasowymi, wieloletnimi doświadczeniami Spółki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, z których wynika, że naturalny dobór kadr w oparciu o mechanizmy rynkowe, bez stosowania specjalnych preferencji lub ograniczeń, pozwala Spółce utrzymywać silnie zmotywowany i skuteczny zespół pracowników. Co więcej, w praktyce funkcjonowania Spółki, ww. rynkowe kryteria doboru kadr, w tym kadry zarządzającej, przynoszą zadowalające rezultaty pod względem realizowania kryterium różnorodności.

 

 

powrót