Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 23 kwietnia 2019 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2018. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie 228.628.836,14 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 218.569.485,14 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 czerwca 2019 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2019 roku.

Treść wniosku Zarządu, o którym mowa powyżej, została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
 

Osoby reprezentujące Społkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót