Zarząd Inter Cars S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki za rok 2012.
   
„Niniejsza uchwała stanowi zwięzłą ocenę sytuacji Inter Cars S.A. przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę. Rada Nadzorcza dokonała tej oceny na podstawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz informacji uzyskanych przez Radę przy wykonywaniu jej statutowych zadań.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane przez Zarząd w 2012 roku. Mimo, iż rok 2012 nie był łatwym rokiem dla rynku usług serwisowych i dystrybucji części samochodowych a spółka doświadczyła lekkiego zahamowania to przy prawie 9% wzroście obrotów udało się potwierdzić słuszność obranej strategii dystrybucji. Decyzje Zarządu o skierowaniu oferty bezpośrednio do warsztatów sprawiła, że Inter Cars stał się niekwestionowanym liderem dystrybucji części zamiennych do samochodów w Polsce. Decyzje o ekspansji na rynki Europy sprawiły, że nawet w czasach bessy rynkowej spółka wygenerowała solidne wzrosty. Do licznych osiągnięć w minionym roku zaliczyć należy m.in. zwiększenie przychodów w spółkach zagranicznych, dynamiczny rozwój sieci dystrybucyjnej w kraju i poza jego granicami, rozbudowę sieci sprzedaży i stale poszerzanie oferty towarowej, posiadanie kompleksowej oferty produktów niezbędnych w pracy nowoczesnego warsztatu motoryzacyjnego. Posiadanie w sprzedaży zarówno produkty „marek Premium”, od dostawców, którzy dostarczają swoje części na pierwszy montaż do fabryk samochodów, jak również tańszych części tak zwanych marek ekonomicznych. Równie ważnym dla spółki celem był i nadal jest  rozwój logistyki. W czasach dużej konkurencji, dzięki sukcesywnemu rozwojowi spółka dała się poznać na rynku jako firma, która jest w stanie najszybciej dostarczyć części do warsztatu w każdym regionie kraju. Wraz z rozwojem spółek zagranicznych w naturalny sposób zwiększono zasięg o obiecujące rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego, co udało się stworzyć przez lata, podjęto decyzję o stworzeniu niezależnego podmiotu jakim jest ILS, który będzie w stanie zaoferować partnerom biznesowym usługi logistyki i magazynowania na najwyższym poziomie. W dzisiejszych czasach chyba nikogo nie trzeba przekonywać do korzyści jakie płyną z outsourcingu tego typu usług. Jednak tym co wyróżnia ILS na tle konkurencji jest doskonała znajomość potrzeb branży części motoryzacyjnych.
W strategii Zarządu na najbliższe lata Spółka stawia na rozwój sprzedaży asortymentu, spoza obszaru głównej działalności czyli sprzedaży części do samochodów osobowych. Widoczne są tu duże przestrzenie do wzrostu zarówno w kraju jak i zagranicą, między innymi ze względu na to że zagraniczne spółki jak do tej pory głownie realizowały sprzedaż części do samochodów osobowych. Spółka w 2012 roku rozpoczęła także inwestować w innowacje takie jak choćby kanał e-commerce.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również sytuację ekonomiczną Spółki poprzez zachowanie płynności finansowej i zdolności regulowania zobowiązań. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Inter Cars S.A. i Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2012 r. zawiera niezbędne informacje dotyczące ich funkcjonowania w tym roku obrotowym i Rada oceniła je pozytywnie. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta - spółkę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k., który wydał o sprawozdaniu pozytywną opinię. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem rewidenta dotyczącą zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i nie zgłosiła żadnych uwag. Tym samym Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki Inter Cars S.A. za rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, na które składają się: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 484 993 tys. zł (słownie: miliard czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 72 501 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset jeden tysięcy złotych); zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 251 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 357 tys. zł ( słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości. Sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, co obliguje je - od chwili wejścia w posiadanie takich informacji do momentu publikacji sprawozdań finansowych - do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, stanowiących podstawę tych sprawozdań. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Pion Finansowy oraz Dyrektorzy Pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych.
W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd skutecznie realizuje założenia strategiczne Grupy Kapitałowej. W minionym roku nastąpił dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży. Pozytywne wyniki spowodowane są wciąż rosnącym popytem na rynku polskim oraz konsekwentnym rozwojem spółek zagranicznych. Rozpoznawalność marki „Inter Cars” wpłynęła na pozyskanie nowych klientów oraz na rozwój działalności operacyjnej. Poszerzono znacznie ofertę towarową oraz wprowadzono nowe formy wspierające sprzedaż.
W opinii Rady Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników Grupy Kapitałowej. Dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pragnie zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Inter Cars S.A. za wykonanie czynności w roku obrotowym 2012.  

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
 

powrót