Treść raportu

Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 27maja2021 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędziesię w biurze Spółki wWarszawie przyul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża B (01-943 Warszawa), w sali konferencyjnej na III piętrze.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie do wiadomości:
  1. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020;
  2. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziałuzysku Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarząduz wykonania przez nich obowiązków.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Inter Cars S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406  1 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 11 maja 2021 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „ Dniem Rejestracji ”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 12 maja 2021 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawieprzy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 24-26maja 2021 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może żądać udokumentowania, że składający przedmiotowe żądanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 maja 2021 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu;

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia żądania lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest załączenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia żądania lub zgłoszenia projektu świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

 

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402  3 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, oraz zostaną mu wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawartesą w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 

Materiały dotyczące Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „O grupie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” oraz w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „O grupie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

 

Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

„Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 27maja 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].”

Do punktu 4 porządku obrad:

„Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.”

Do punktu 6 porządku obrad:

„Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzićsprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2020 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 7 porządku obrad:

„Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 633.211 tys. zł (słownie: trzy miliardy sześćset trzydzieści trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych);
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 609 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych);
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 609 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych);
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy złotych);
 5. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

Do punktu 8 porządku obrad:

„Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („ Spółka ”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2020, postanawia zatwierdzićzbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej InterCars S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:

 1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 678.851 tys. zł (słownie: cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 320 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 809 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych);
 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 410 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych);
 5. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 9 porządku obrad:

„Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonaćpodziału zysku wypracowanego w roku 2020 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2020 zysku netto w kwocie 222.609.760,53 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt trzy grosze) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote), tj. 1,42 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 202.491.058,53 zł (słownie: dwieście dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 30 czerwca2021 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

Do punktu 10 porządku obrad:

„Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

„Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

„Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu TomášowiKaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

Do punktu 11 porządku obrad:

„Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

„Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

„Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

Do punktu 12 porządku obrad:

„Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust.  6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

Do punktu 13 porządku obrad:

„Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Inter Cars S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych

 

Działając na podstawie 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („ KSH ”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („ Spółka ”) postanawia, co następuje:

§1

 1. Wyraża się zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
 2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1.416.810 (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w pełni pokrytych, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINTCS00010, stanowiących nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki („ Akcje Własne ”).
 3. Łączna cena (powiększona o koszty nabycia) Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może przekroczyć 637.564.500,00 (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych.
 4. Cena zakupu Akcji Własnych zostanie ustalona przez Zarząd, przy czym nie może ona być niższa niż 100 (słownie: sto) złotych ani wyższa niż 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) złotych za jedną Akcję Własną.
 5. Nabycie Akcji Własnych nastąpi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału.
 6. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
 7. Akcje Własne nabyte zgodnie z niniejszą Uchwałą mogą zostać umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub za zgodą Rady Nadzorczej wykorzystane przez Zarząd w każdym innym prawnie dopuszczalnym celu.

 

§2

 1. Akcje Własne będą nabywane wyłącznie w trybie ogłoszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy zawierającego zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych („ Zaproszenie ”).
 2. Upoważnia się Zarząd do: 
  1. ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych, w tym do ustalenia treści Zaproszenia,
  2. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia wszelkich umów (w szczególności umowy z podmiotem prowadzącym działalność maklerską) i składania wszelkich oświadczeń jakie mogą być potrzebne w celu wykonania niniejszej Uchwały, oraz
  3. odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej Uchwały w całości lub w części, w tym do odstąpienia od nabycia Akcji Własnych.
 3. Na podstawie niniejszej Uchwały Zarząd upoważniony jest do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w granicach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności do wielokrotnego kierowania Zaproszeń do akcjonariuszy.

 

Na podstawie art. 396 § 5 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 637.564.500,00 (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje Własne nabywane przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę 637.564.500,00 (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych z kapitału zapasowego Spółki (z części tego kapitału pochodzącej z zysku, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji niniejszej Uchwały. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

 

Uzasadnienie

Projekt uchwały przewiduje udzielenie Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w granicach określonych w takim upoważnieniu. W myśl projektu Zarząd zostanie upoważniony do nabywania akcji własnych w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. w ilości stanowiącej łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki. Nabycie akcji własnych nastąpi z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. W konsekwencji, z ekonomicznego punktu widzenia, skup akcji własnych stanowi ekwiwalent wypłaty dywidendy. Projekt uchwały przewiduje, że nabycie będzie mogło nastąpić wyłącznie w drodze zaproszenia do składania ofert skierowanego jednocześnie do wszystkich akcjonariuszy. Taki tryb nabywania akcji własnych zapewnia wszystkim akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w skupie na równych zasadach i tym samym uczestnictwo w dystrybucji środków. Zgodnie z projektem uchwały celem skupu akcji własnych jest ich umorzenie, przy czym za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd uprawniony będzie do wykorzystania akcji własnych również w innym prawnie dopuszczalnym celu takim jak np. przyznanie akcji w ramach programu motywacyjnego pracownikom lub współpracownikom Spółki lub wykorzystanie jako zapłatę w transakcjach nabycia innych przedsiębiorstw. Granice, w jakich Zarząd uprawniony będzie do określenia ceny nabycia akcji, umożliwiają Zarządowi reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd uprawniony będzie do przeprowadzenia skupu akcji własnych jednorazowo lub w kilku transzach. Zarząd będzie również uprawniony do rezygnacji w każdej chwili z zamiaru nabywania akcji własnych w całości lub w części.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

 • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

Pliki do pobrania
powrót