Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok.


Wstępnie szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki wyniosły w 2021 roku 12.244 mln zł i są wyższe o 34% od przychodów roku 2020, natomiast szacowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 wyniósł 699 mln zł i był o ok. 110 % wyższy od zysku netto odnotowanego w roku 2020.


Wstępnie szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał roku 2021 wyniósł 225 mln zł i jest wyższy o ok. 103% od skonsolidowanego zysku netto za IV kwartał roku 2020.


Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł ok. 1,2 i jest niższy o 29% od wartości tego wskaźnika na koniec roku 2020,


Szacowany poziom zapasów w Grupie Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 3.103 mln zł i jest wyższy o ok. 40% w stosunku do stanu na koniec roku 2020.


Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w roku 2021 zostaną przekazane w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym za rok 2021, którego publikacja jest zaplanowana na dzień 28 kwietnia 2022 roku.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót