Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 27 kwietnia 2021 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2020. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2020 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2020 zysku netto w kwocie 222.609.760,53 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 202.491.058,53 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2021 roku. 

 

Treść wniosku Zarządu, o którym mowa powyżej, została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 07/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członkek Zarządu

 

powrót