Zarząd „Inter Cars” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402  1 i art. 402  2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 8 września 2015 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w biurze Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w sali konferencyjnej na I piętrze.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.
powrót