Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Inter Cars S.A. oraz kluczowych jednostek Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2023 i 2024 z opcją przedłużenia umowy na dwa kolejne lata obrotowe.
 

 1. Postępowanie dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000008734, NIP: 118-14-52-946, REGON: 014992887, numer rejestrowy BDO: 000012313, z kapitałem zakładowym wynoszącym 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako „Spółka”) oraz kluczowych jednostek Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. (dalej jako „GK ICSA”) za rok 2023 i 2024 prowadzone jest na podstawie Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Inter Cars S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. (dalej jako „Komitet Audytu”) uchwałą nr 1/2017 z dnia 19 października 2017 roku i zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Postępowanie”).

   
 2. W Postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089).

   
 3. Szczegółowe informacje oraz warunki zamówienia będą udostępnianie w wersji elektronicznej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na podstawie zgłoszenia skierowanego do Pana Tomasza Jabłońskiego (kontakt: tjablon1@intercars.eu z oznaczeniem „Inter Cars S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego”). Informacje o Spółce oraz GK ICSA umożliwiające zapoznanie się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonej działalności znajdują się w sprawozdaniach okresowych publikowanych na stronie internetowej Spółki: http://inwestor.intercars.com.pl/

   
 4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024;
  2. Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych kluczowych jednostek Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 i 2024: Lauber sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku; Feber sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; ILS sp. z o.o. z siedzibą w Swobodni; Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim; Q-Service sp. o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim; Q-Service Truck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Inter Cars Fleet Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Inter Cars Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska); Inter Cars Slovenská republika s.r.o. z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacka); Inter Cars Romania S.R.L. z siedzibą w Cluj County (Rumunia); Inter Cars Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie (Republika Węgierska); SIA Inter Cars Latvija z siedzibą w Mārupe (Republika Łotewska); UAB “Inter Cars Lietuva” z siedzibą w Wilnie (Republika Litewska); INTER CARS d.o.o. z siedzibą w Zaprešić (Republika Chorwacji); Inter Cars Eesti OÜ z siedzibą w Tallinie (Republika Estońska); Cleverlog - Autoteile GmbH z siedzibą w Berlinie (Republika Federalna Niemiec); Inter Cars Bulgaria EOOD z siedzibą w Sofii (Republika Bułgarii); INTER CARS INT Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Republika Słowenii); Inter Cars Malta Limited z siedzibą w Swatar, Birkirkara (Republika Malty); "INTER CARS" d.o.o. Sarajevo z siedzibą w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina); "INTER CARS GREECE TRADING OF SPARE PARTS SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY" z siedzibą w Ilioupoli, Ateny (Republika Grecka); “INTER CARS PIESE AUTO” S.R.L. z siedzibą w Kiszyniowie (Republika Mołdawii); Inter Cars d.o.o. Beograd – Rakovica z siedzibą w Belgradzie (Republika Serbii).
  3. Przeglądy półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za półrocza roku 2023 i 2024;
   w określonych przypadkach zgodnie z wytycznymi ESEF - jednolitym elektronicznym formatem;
  4. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania oraz dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.
  5. Poddanie ocenie sporządzonych przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej Spółki w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przez art. 90g ust. 1-5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  6. Opcjonalnie: wykonanie usługi atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok 2023 oraz 2024, zgodnie z wymaganiami określonymi w DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

    
 5. Od biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej Spółka oczekuje:
  1. Objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wydanie pisemnego sprawozdania z badania z uwzględnieniem przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości, udziału w części inwentaryzacji, a także dokonanie przeglądu zobowiązań podatkowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia sprawozdania z badania;
  2. Gotowości do obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą zagadnienia finansowe Spółki;
  3. Udziału biegłego rewidenta w co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tj. co najmniej po badaniu wstępnym i po przedłożeniu pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a w miarę potrzeb również przed rozpoczęciem badania oraz w trakcie badania, a także w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 382 §7 Kodeksu spółek handlowych
  4. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości lub funkcjonowaniu systemu rachunkowości Spółki.
  5. Dostosowania metod przeprowadzania badania do alternatywnych sposobów wykonywania pracy, w tym pracy zdalnej.

    
 6. Oferta powinna zawierać:
  1. Informację o firmie audytorskiej, wpisie na listę firm audytorskich, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego, wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie oraz doświadczeniem poszczególnych członków zespołu;
  2. Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;
  3. Cenę wyrażoną w euro oraz złotych polskich za kompletną usługę z podziałem na: (i) poszczególne lata obrotowe; (ii) każdą ze spółek objętych ofertą oraz wyszczególnieniem ceny za wykonanie usługi atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  4. Proponowany harmonogram prac w podziale na każdą ze spółek objętych ofertą oraz etapy badania;
  5. Informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z branży, w której działa Spółka, oraz spółek publicznych;
  6. Projekt umowy,
  7. Informacje na temat podejścia do koordynacji audytów we wszystkich spółkach należących do GK ICSA, w tym sposobów monitorowania lokalnych podmiotów audytorskich, a także wypracowywania oraz komunikowania grupowych jednolitych zaleceń z badania;
  8. Informacje dotyczące alternatywnych sposobów wykonywania pracy stosowanych w trybie pracy hybrydowej (praca z biura i zdalna) oraz całkowicie zdalnej, na wypadek lockdownu lub częściowych obostrzeń w organizowaniu spotkań i przemieszczaniu, zapewniających terminowe ukończenie badania.

    
 7. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. Doświadczenie oraz pozycja na rynku ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zespołu dedykowanego do realizacji zlecenia;
  2. Znajomość branży, w której działa Spółka w szczególności kluczowego biegłego rewidenta i/lub partnera odpowiedzialnego za zlecenie oraz gotowość do zapewnienia stałego zespołu przeprowadzającego badanie;
  3. Świadczenie usług audytorskich na rzecz spółek publicznych;
  4. Wykazanie gotowości do przeprowadzenia badania zgodnie z przyjętymi przez Spółkę harmonogramami badania;
  5. Cena za kompletną usługę (uwzględniając sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, sporządzenie sprawozdania dla Komitetu Audytu, przeprowadzenie badań rocznych oraz przeglądów śródrocznych, udział w spotkaniach Komitetu Audytu oraz inne elementy określone w zapytaniu ofertowym);
  6. Sposób prezentacji i przekazywania rezultatów audytu;
  7. Stopień zaufania do firmy audytorskiej.
  8. Sposób koordynacji audytów we wszystkich Spółkach, w tym sposoby monitorowania lokalnych podmiotów audytorskich, a także wypracowywania oraz komunikowania grupowych jednolitych zaleceń z badania;
  9. Przygotowanie do przeprowadzania badania w trybie pracy hybrydowej (praca z biura i zdalna) oraz całkowicie zdalnej, na wypadek lockdownu lub częściowych obostrzeń w organizowaniu spotkań i przemieszczaniu;
  10. Przygotowanie do przeprowadzenia usługi atestacji informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

    
 8. Termin i miejsce składania ofert, harmonogram oraz dodatkowe informacje
  1. Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (w trzech egzemplarzach) na adres Inter Cars S.A., Tomasz Jabłoński, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A 01-943 Warszawa, Recepcja lub w formie elektronicznej na adres tjablon1@intercars.eu w terminie do dnia 31 marca 2023 roku do godz. 15:00;
  2. Oferta powinna zawierać adnotację na kopercie lub w temacie e-maila - „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Inter Cars S.A.”;
  3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki na w/w adres;
  4. Rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 30 czerwca 2023;
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Panem Tomaszem Jabłońskim e-mail: tjablon1@intercars.eu lub tel. +48 667 701 283  do dnia 10 marca 2023 do godz. 15:00;
  6. Wszystkie informacje przekazane w ramach Postępowania mogą być przekazane do innych jednostek GK ICSA w zakresie dotyczącym wyboru firmy audytorskiej dla tych jednostek.
  7. Spółka zastrzega, że wyboru firmy audytorskiej dla pozostałych jednostek GK ICSA dokonają niezależnie właściwe organy tych spółek. Rada Nadzorcza Spółki po wyborze firmy audytorskiej dla Spółki może zarekomendować pozostałym jednostkom wybór tej samej firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych tych spółek. Nieskorzystanie z oferty przez którąkolwiek ze spółek GK ICSA nie może wpływać na ważność przedstawionej oferty, ani na wysokość ceny badania dla pozostałych spółek.
  8. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania mogą nie podlegać rozpatrzeniu;
  9. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane;
  10. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia i odwołania Postępowania bez podania przyczyny, a także do zmiany zaproszenia do złożenia oferty przed terminem składania ofert, z powyższych tytułów oferentom w stosunku do Spółki nie przysługują żadne roszczenia.
powrót