W dniu 24 października 2014 roku Spółka wyemitowała 150.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 150.000.000 złotych

powrót