Treść raportu

 

Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2017 r.

 

„Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.792.026 głosów, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.792.026 głosów, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,

II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

a)Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 659 319 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych);

b)Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 109 391 tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

c)Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 99 331 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);

d)Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 146 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych);

e)Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.788.871 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

 

§ 1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić:

 

I.sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2016,

II.zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:

a)Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 040 077 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterdzieści milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

b)Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 230 064 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych);

c)Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 218 130 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów sto trzydzieści tysięcy złotych);

d)Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 48 410 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych);

e)Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.788.871 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2016 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie 109.391.890,29 zł (słownie: sto dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 99.332.539,29 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.792.026 głosów, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 7.792.026 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Franciszkowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 26 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomášowi Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 26 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 10 porządku obrad:

 

„Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.500.501 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 6.514.656 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 45,98% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 6.514.656 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

 

„Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

„Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Osoby reprezentujące Spółkę

 


  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu

  • Jacek Piotrowiak - Prokurent

 

 

powrót