Treść raportu

 

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała od pana Macieja Oleksowicza, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o następującej treści:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przeze mnie w drodze darowizny 100% udziałów w spółce OK Automotive Investments B.V. z siedzibą w Holandii nabyłem pośrednio, poza systemem obrotu, 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji spółki Inter Cars S.A. (dalej „Spółka”), co stanowi 26.30% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 26,30% ogólnej liczby głosów. W dniu 31 grudnia 2020 roku została zawarta umowa darowizny oraz nastąpiła zmiana stanu posiadania.

 

Przed zmianą stanu posiadania nie posiadałem bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.

 

Obecnie nie posiadam bezpośrednio akcji Spółki oraz posiadam pośrednio tj. poprzez podmiot zależny ode mnie – spółkę OK Automotive Investments B.V. z siedzibą w Holandii, 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji Spółki, co stanowi 26,30% kapitału zakładowego i daje prawo do 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 26,30% ogólnej liczby głosów.

 

Z wyjątkiem powyżej wskazanej spółki pod firmą OK Automotive Investments B.V. z siedzibą w Holandii, brak jest podmiotów zależnych ode mnie będących w posiadaniu akcji Spółki.

 

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

 

Nie posiadam głosów z akcji Spółki obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy.”

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarzadu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót