Treść raportu

 

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała od pana Krzysztofa Oleksowicza, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o następującej treści:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji zbycia przeze mnie w drodze darowizny 100% udziałów w spółce OK Automotive Investments B.V. z siedzibą w Holandii zbyłem pośrednio, poza systemem obrotu, 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji spółki Inter Cars S.A. (dalej „Spółka”), co stanowiło 26.30% kapitału zakładowego Spółki i dawało prawo do 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 26,30% ogólnej liczby głosów. W dniu 31 grudnia 2020 roku została zawarta umowa darowizny oraz nastąpiła zmiana stanu posiadania.

 

Przed zmianą stanu posiadania posiadałem pośrednio, tj. poprzez podmiot zależny ode mnie - spółkę OK Automotive Investments B.V. z siedzibą w Holandii, 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji Spółki, co stanowiło 26,30% kapitału zakładowego i dawało prawo do 3.726.721 (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, odpowiadających 26,30% ogólnej liczby głosów.

 

Obecnie nie posiadam bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.

 

Brak jest również podmiotów zależnych ode mnie będących w posiadaniu akcji Spółki.

 

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

 

Nie posiadam głosów z akcji Spółki obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy.”

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót