Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 29 kwietnia 2022 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2021. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2021 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2021 zysku netto w kwocie 482.162.138,66 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 462.043.436,66 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2022 roku. Treść wniosku Zarządu, o którym mowa powyżej, została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót