Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („ Spółka ”), informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2020-2022. Przyjęta polityka zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2020-2022, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

 

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

 

Przyjęta polityka dywidendowa Spółki na lata 2020-2022 jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację „Polityki dywidendowej Inter Cars na lata 2017-2019” przyjętej 9 maja 2017 roku oraz „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016” przyjętej 5 maja 2015 roku.

 

Ponadto, w dniu 27 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w roku 2020 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2020 zysku netto w kwocie 222.609.760,53 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 202.491.058,53 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2021 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót