Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 18 lutego 2022 roku Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”), zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót