Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok.

Wstępnie szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki wyniosły w 2020roku 9.162 mln zł, natomiast szacowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 wyniósł 333 mln zł i był o ok. 46% wyższy od zysku netto odnotowanego w roku 2019.

Wstępnie szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał roku 2020 wyniósł 110 mln zł i jest wyższy o ok. 141% od skonsolidowanego zysku netto za IV kwartał roku 2019.

ZarządInter Cars S.A. jest zadowolonyz osiągniętych wyników a zwłaszcza dynamiki zysków w roku 2020. W ocenie Zarządu Spółki rok 2020należy uznaćza pozytywny dla Grupy Kapitałowej mimo rozprzestrzeniającej się na całym świecie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W efekcie decyzji podjętych przez Zarząd, zoptymalizowano koszty działalności operacyjnej, a także ograniczono wydatki w zakresie realizowanych projektów i działalności marketingowej, co wpłynęło na osiągnięte wyniki w całej Grupie Kapitałowej. Ponadto,Grupapoprawiła cykl operacyjny gotówki, a tym samym ograniczyłazadłużenie finansowe mierzone wskaźnikiem dług netto do EBITDA.

Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł ok.1,7.

Szacowany poziom zapasów w Grupie Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2.212 mln zł i jest wyższy o ok.7% w stosunku do stanu na koniec roku 2019.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w roku 2020 zostaną przekazane w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym za rok 2020, które zostaną opublikowane w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót