Treść raportu

Zarząd Spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości planowane terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
 

  • 28 kwietnia 2022r. – Raport Roczny za 2021 rok,
  • 19 maja 2022r. – Raport za I kwartał 2022 roku,
  • 8 września 2022r. – Raport za I półrocze 2022 roku,
  • 17 listopada 2022r. – Raport za III kwartał 2022 roku.

 

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Spółki informuje, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną jednostkową informację finansową i półroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 oraz raportu kwartalnego zaII kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót