Polityka dywidendowa Inter Cars S.A. na lata 2017-2019.

W dniu 9 maja 2017 roku Zarząd Inter Cars S.A. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2017-2019. Przyjęta polityka zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2017-2019, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Przyjęta polityka dywidendowa Spółki na lata 2017-2019 jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016” przyjętej 5 maja 2015 roku.

 

Treść „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2017-2019” została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

powrót