W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród pozostałych członków wybierany jest Współprzewodniczący. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat i jest wspólna dla wszystkich członków.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

powrót