Na dzień 31 marca 2020 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 32 jednostki, w tym:

  • 30 spółek zależnych od Inter Cars S.A.
  • 2 spółki pośrednio zależne od Inter Cars S.A.

Ponadto Grupa posiada udziały w jednej jednostce stowarzyszonej.

powrót