1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Inter Cars S.A.
  Spółka Inter Cars S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowanego w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” zgodnie z brzmieniem zamieszczonym na stronie www.corp-gov.pl
   
 2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
  Zarząd Inter Cars S.A. deklaruje, że Spółka w 2012 roku przestrzegała ogólnie obowiązujące zasady ładu korporacyjnego poza następującymi:

  1. Pkt I. 1) Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość i bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystywaniem sieci Internet, rejestrować przebieg i upubliczniać do na stronie internetowej.

   WYJAŚNIENIE:
   Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami z wykorzystaniem tradycyjnych metod, przez co odstępuję od transmitowania i rejestrowania przebiegu obrad WZA z wykorzystaniem sieci Internet i upublicznienia ich na stronie internetowej.
    
  2. Pkt III. 6) Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązani ze spółką. W zakresie niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

   WYJAŚNIENIE:
   Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada nadzorcza składa się od 5 do 13 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Na dzień dzisiejszy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków. Członkowie Rady wybierani są w wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym uczestniczą wszyscy zainteresowani i uprawnieni Akcjonariusze. Kandydatury osób na członków Rady Nadzorczej wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej oraz jego kwalifikacji podawane są z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz przedkładane Walnemu Zgromadzeniu podczas jego obrad. Dokonanie wyboru Członków Rady jest suwerenną decyzją obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i nie ma uzasadnionych powodów aby dokonywać ograniczeń w swobodzie doboru kandydatów.
    
  3. Pkt III. 7) W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencję w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z wymagalnej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. 

   WYJAŚNIENIE:
   W obecnym składzie Rada Nadzorcza liczy 5 członków i pełni zadania komitetu audytu.
    
  4. Pkt III. 8) W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).

   WYJAŚNIENIE:
   W związku z faktem, iż cała Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu, a Zarząd nie ma wpływu na wybór jej członków, Spółka odstępuje od zaleceń zawartych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej.
 1. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych


Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Dyrektora finansowego i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji.

Sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, co obliguje je - od chwili wejścia w posiadanie takich informacji do momentu publikacji sprawozdań finansowych - do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, stanowiących podstawę tych sprawozdań. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki spośród renomowanych firm audytorskich.
Pion Finansowy, utrzymując kontakt z biegłym rewidentem, podejmuje próby określania rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych, w celu ich ewentualnej implementacji.

Pion Finansowy oraz Dyrektorzy Pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych.

 

powrót