Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowychInter Cars S.A. oraz kluczowych jednostek Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.za rok 2019 i 2020.

 

1. Postępowanie dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) oraz kluczowych jednostek Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.(dalej jako „GK ICSA”) za rok 2019 i 2020 prowadzone jest na podstawie Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Inter Cars S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. (dalej jako „Komitet Audytu”) uchwałą nr 1/2017 z dnia 19 października 2017 roku i zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Postępowanie”).

 

2. W Postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) .

 

3. Szczegółowe informacje oraz warunki zamówienia będą udostępnianie w wersji elektronicznej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na podstawie zgłoszenia skierowanego do Pani Julii Makowieckiej (kontakt: jmakowie@intercars.eu z oznaczeniem „ Inter Cars S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego ”). Informacje o Spółce oraz GK ICSA umożliwiające zapoznanie się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonej działalności znajdują się w sprawozdaniach okresowych publikowanych na stronie internetowej Spółki: http://inwestor.intercars.com.pl/

 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020;

b) Badanie jednostkowychsprawozdań finansowych 20 kluczowych jednostekGrupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 i 2020: Lauber sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku; Feber sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; ILS sp. z o.o. z siedzibą w Swobodni; Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Q-Service sp. o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim; Inter CarsČeská republika s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska); Inter CarsSlovenská republika s.r.o. z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacka); Inter Cars Romania S.R.L. z siedzibą w Cluj County (Rumunia); Inter CarsHungáriaKorlátoltFelelősségűTársaság z siedzibą w Budapeszcie (Republika Węgierska); SIA Inter CarsLatvija z siedzibą w Mārupe (Republika Łotewska); UAB “Inter CarsLietuva” z siedzibą w Wilnie (Republika Litewska); INTER CARS d.o.o. z siedzibą w Zaprešić (Republika Chorwacji); Inter CarsEesti OÜ z siedzibą w Tallinie (Republika Estońska); Cleverlog - Autoteile GmbH z siedzibą w Berlinie (Republika Federalna Niemiec); Inter CarsBulgaria EOOD z siedzibą w Sofii (Republika Bułgarii); Limited Liability Company Inter CarsUkraine z siedzibą w Khmelnytsky (Ukraina); INTER CARS INT Trgovina z rezervnimideli in opremo za motornavozila d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Republika Słowenii); Inter Cars Italia S.r.l. z siedzibą w Pero (Republika Włoska); Inter Cars Malta Limited z siedzibą w Swatar, Birkirkara (Republika Malty); "INTER CARS" d.o.o. Sarajevo z siedzibą w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina);

c) Przeglądy półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za półrocza roku 2019 i 2020;

d) Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania oraz dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.

 

5. Od biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej Spółka oczekuje:

a) Objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wydanie pisemnego sprawozdania z badania z uwzględnieniem przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości, udziału w części inwentaryzacji, a także dokonanie kontroli zobowiązań podatkowych Spółki;

b) Obecności biegłego rewidenta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i innych spółek, których sprawozdania finansowe badał w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących badania;

c) Gotowości do obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą zagadnienia finansowe Spółki;

d) Udziału biegłego rewidenta w co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tj. co najmniej po badaniu wstępnym i po przedłożeniu pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a w miarę potrzeb również przed rozpoczęciem badania oraz w trakcie badania;

e) Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej Spółkidla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości lub funkcjonowaniu systemu rachunkowości Spółki.

 

6. Oferta powinna zawierać:

a) Informację o firmie audytorskiej, wpisie na listę firm audytorskich, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego, wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie oraz doświadczeniem poszczególnych członków zespołu;

b) Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 69-73 ustawyz dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;

c) Cenę wyrażoną w złotych polskich za kompletną usługę z podziałem na każdą ze spółek objętych ofertą;

d) Proponowany harmonogram prac w podziale na każdą ze spółek objętych ofertą oraz etapy badania;

e) Informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z branży, w której działa Spółka, oraz spółek publicznych;

f) Projekt umowy.

 

7. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

a) Doświadczenie oraz pozycja na rynku ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zespołu dedykowanego do realizacji zlecenia;

b) Znajomość branży, w której działa Spółka w szczególności kluczowego biegłego rewidenta i/lub partnera odpowiedzialnego za zlecenie oraz gotowość do zapewnienia stałego zespołu przeprowadzającego badanie;

c) Świadczenie usług audytorskich na rzecz spółek publicznych;

d) Wykazanie gotowości do przeprowadzenia badania zgodnie z przyjętymi przez Spółkę harmonogramami badania;

e) Cena za kompletną usługę (uwzględniając sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, sporządzenie sprawozdania dla Komitetu Audytu, przeprowadzenie badań rocznych oraz przeglądów śródrocznych, udział w spotkaniach Komitetu Audytu oraz inne elementy określone w zapytaniu ofertowym);

f) Sposób prezentacji i przekazywania rezultatów audytu;

g) Stopień zaufania do firmy audytorskiej.

 

8. Termin i miejsce składania ofert, harmonogram oraz dodatkowe informacje

a) Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie(w trzech egzemplarzach) na adres Inter Cars S.A., ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, IV piętro, Recepcja lub w formie elektronicznej na adres jmakowie@intercars.euw terminie do dnia 15maja 2019 roku do godz. 15:00;

b) Oferta powinna zawierać adnotację na kopercie lub w temacie e-maila - „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Inter Cars S.A.”;

c) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki na w/w adres;

d) Rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 30 czerwca 2019;

e) Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Panią Julią Makowieckąe-mail:jmakowie@intercars.eulub tel. 691-442-193 do dnia 10 maja 2019 do godz. 15:00;

f) Wszystkie informacje przekazane w ramach Postępowania mogą być przekazane do innych jednostek GK ICSA w zakresie dotyczącym wyboru firmy audytorskiej dla tych jednostek.

g) Spółka zastrzega, że wyboru firmy audytorskiej dla pozostałych jednostek GK ICSA dokonają niezależnie właściwe organy tych spółek. Rada Nadzorcza Spółki po wyborze firmy audytorskiej dla Spółki może zarekomendować pozostałym jednostkom wybór tej samej firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych tych spółek. Nieskorzystanie z oferty przez którąkolwiek ze spółek GK ICSA nie może wpływać na ważność przedstawionej oferty, ani na wysokość ceny badania dla pozostałych spółek.

h) Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania mogą nie podlegać rozpatrzeniu;

i) Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane;

j) Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia i odwołania Postępowania bez podania przyczyny, a także do zmiany zaproszenia do złożenia oferty przed terminem składania ofert, z powyższych tytułów oferentom w stosunku do Spółki nie przysługują żadne roszczenia.

powrót