Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad kontynuowanych po przerwie w dniu 17 marca 2017 roku.

 

Podstawa prawna
§ 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót