Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza OK Automotive Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, projekt uchwały dotyczącej sprawy przewidzianej w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 lutego 2017 r., którego obrady po ogłoszeniu przerwy w tymże dniu będą kontynuowane w dniu 17 marca 2017 r. (podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki), o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna
§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót