Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 lutego 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 10:00 w biurze Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w sali konferencyjnej na I piętrze.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lutego 2017 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót