Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2017 r. został zawarty aneks („Aneks”) do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. („Umowa Kredytu”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, kredytodawcy wyrazili zgodę na (i) wydłużenie do dnia 14 listopada 2020 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów terminowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu oraz (ii) wydłużenie do dnia 14 listopada 2018 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu.

Wydłużenie ostatecznych terminów spłaty kredytów terminowych i odnawialnych zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Umowy Kredytu spółki zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Aneksem. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Aneksie dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, sprawozdań finansowych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych) oraz zawarcie aneksów do dokumentów stanowiących podstawę ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytów, o których zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 32/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Piotr Zamora - Członek Zarządu
  • Jacek Piotrowiak - Prokurent

 

powrót