Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („ Spółka ”), wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) („ Ustawa ”), informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 roku powziął wiadomość o otrzymaniu od spółki Immersion Capital LLP („ Immersion Capital ”), działającej w imieniu i na rzecz zarządzanego przez nią funduszu Immersion Capital Master Fund Limited („ Fundusz ”) oraz w imieniu własnym, zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, o następującej treści:

„Stosownie do treści art. 69 ust. 4 i 4a Ustawy, Immersion Capital Informuje, iż:

  1. Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów Spółce nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 21 lipca 2017 r. przez Fundusz reprezentowany przez Immersion Capital 50.000 zdematerializowanych akcji Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLINTCS00010, w ramach transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  2. Przed zmianą udziału, Fundusz posiadał bezpośrednio 698.776 akcji Spółki uprawniających do 698.776 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,9320% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  3. Po zmianie udziału Fundusz posiada bezpośrednio 748.776 akcji Spółki uprawniających do 748.776 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,2849% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  4. Żadne podmioty zależne od Funduszu ani Immersion Capital nie posiadają akcji Spółki.
  5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
  6. Funduszowi ani Immersion Capital nie przysługują głosy z akcji Spółki, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt. 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt. 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.
  7. Funduszowi, ani Immersion Capital nie przysługują głosy z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
  8. Łączna liczba głosów przysługujących Funduszowi, jako właścicielowi akcji Spółki, oraz Immersion Capital, jako zarządzającemu Funduszem, na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 748.776 głosów, co stanowi 5,2849% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki”.

 

 

Podstawa prawna
Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Piotr Zamora - Członek Zarządu
  • Jacek Piotrowiak - Prokurent

 

powrót