Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r. powziął wiadomość o podjęciu w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 14, nr KRS 0000044655, która wpisana jest na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144 („PwC”) na firmę audytorską do przeprowadzenia:

 

i.badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; oraz

ii.przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

 

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała w swojej uchwale Zarząd Spółki do zawarcia stosownych umów z „PwC”. Umowy zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania w/w czynności.

 

Spółka korzystała z usług PwC w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych w okresie do 2004 roku oraz za 2016 rok.

 

Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Piotr Zamora - Członek Zarządu
  • Jacek Piotrowiak - Prokurent

 

powrót