Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:
 
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % przysługujących głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów
1 OK AUTOMOTIVE INVESTMENT B.V. 3 726 721 3 726 721 47,83% 26,30%
2 AVIVA OFE BZ WBK 1 932 000 1 932 000 24,79% 13,64%
3 Andrzej Oliszewski 1 277 370 1 277 370 16,39% 9,02%
4 AXA OFE 622 474 622 474 7,99% 4,39%
 
Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 7.792.026 akcji/głosów z ogólnej liczby 14.168.100 akcji/głosów, co stanowiło 55% kapitału zakładowego Spółki.
 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Osoby reprezentujące Spółkę

 


  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu

  • Jacek Piotrowiak - Prokurent

powrót