Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z którą zysk wypracowany w roku 2016 zostanie podzielony w taki sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie 109.391.890,29 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 99.332.539,29 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 roku, oraz termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku. Dywidendą objęte są wszystkie 14.168.100 akcji Spółki.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót