Treść raportu

Zarząd Spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości planowane terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:


 

  • 18 kwietnia 2019 r. – Raport Roczny za 2018 rok,
  • 24 maja 2019 r. – Raport za I kwartał 2019 roku,
  • 10 września 2019 r. – Raport za I półrocze 2019 roku,
  • 15 listopada 2019 r. – Raport za III kwartał 2019 roku.


Jednocześnie, zgodnie z § 62  ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Spółki informuje, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną jednostkową informację finansową i półroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej. Zgodnie z § 79  ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.Podstawa prawna:§ 80  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Szoszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót