Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał, na podstawie których Rada Nadzorcza Spółki:

  1. przyjęła do wiadomości i zatwierdziła politykę w zakresie wypłaty dywidendy przez Spółkę na lata 2017-2019 przyjętą przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 9 maja 2017 r.; oraz
  2. przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 9 maja 2017 r. co do podziału zysku wypracowanego w roku 2016. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2016 w ten sposób, że z wypracowanego w 2016 roku zysku netto w kwocie 109.391.890,29 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 99.332.539,29 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2017 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

 

Treść polityki w zakresie wypłaty dywidendy przez Spółkę oraz treść wniosku Zarządu, o których mowa powyżej, zostały przekazane do publicznej wiadomości w Raporcie 14/2017.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót