Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie - reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o zgłoszeniu kandydatury pana Radosława Kudły na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 17 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 20 maja 2019 roku.
Otrzymane przez Spółkę życiorys oraz oświadczenie kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

Pliki do pobrania
powrót