Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2017-2019. Przyjęta polityka zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2017-2019, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

 

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

 

Przyjęta polityka dywidendowa Spółki na lata 2017-2019 jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016” przyjętej 5 maja 2015 roku.

 

Ponadto, w dniu 9 maja 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w roku 2016 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie 109.391.890,29 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 99.332.539,29 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2017 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót