Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Spółki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., o zgłoszeniu kandydatury pana Jacka Podgórskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 17 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 20 maja 2019 roku. Otrzymane przez Spółkę życiorys oraz oświadczenie kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofer ie - informacje bieżąc e i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót