Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożonej przez pana Roberta Kierzka, informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła dokonać z dniem 1 maja 2017 r. wyboru na Prezesa Zarządu Spółki pana Macieja Oleksowicza, członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji, oraz wyboru na Wiceprezesa Zarządu Spółki pana Roberta Kierzka, członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji, pełniącego do dnia 30 kwietnia 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki.


Życiorysy pana Maciej Oleksowicza oraz pana Roberta Kierzka, a także informacje na temat złożonych przez nich oświadczeń w związku z powołaniem w skład Zarządu Spółki, zostały przekazane do wiadomości publicznej, odpowiednio, w raporcie bieżącym Spółki nr 17/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz raporcie bieżącym Spółki nr 34/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne; oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót