Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki, pana Roberta Kierzka, pełniącego nadal funkcję członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji, w sprawie rezygnacji z dniem 1 maja 2017 r. z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Rezygnacja została złożona Radzie Nadzorczej Spółki, za pośrednictwem jej Przewodniczącego. Z dniem 1 maja 2017 r. pan Robert Kierzek pozostanie członkiem Zarządu Spółki bieżącej kadencji.

Pan Robert Kierzek pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki od czerwca 2010 roku, wcześniej od 2001 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki informuje również, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformował Zarząd, iż zamierza zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru Prezesa Zarządu Spółki, a także zaproponować Radzie Nadzorczej wybranie do pełnienia tej funkcji, pana Macieja Oleksowicza, członka Zarządu Spółki.
 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne; oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu

 

powrót