I Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego biznesu

Zasada ta podkreśla konieczność dawania dobrego przykładu poprzez swoje działania, ale też edukowania interesariuszy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazuje także na konieczność zapewniania przejrzystości działań prowadzonych przez firmę.

Działania podejmowane przez firmy w ramach realizacji tej zasady pozwalają na budowanie pozycji lidera i wizerunku firmy odpowiedzialnej, ale też zwiększają wiarygodność wśród różnych grup interesariuszy. Przestrzeganie standardów odpowiedzialnego biznesu wśród partnerów biznesowych i dostawców wpływa pozytywnie na relacje biznesowe i ciągłość oraz efektywność współpracy.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

 • Inter Cars S.A. Jest członkiem Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych oraz Polskiej Rady Biznesu.
 • Spółka prowadzi stałą współpracę z kontrahentami i klientami za pomocą badań fokusowych, wymiany wiedzy i doświadczeń podczas spotkań, kontaktu telefonicznego, mailingu etc.
 • Spółka posiada zdefiniowaną strukturę organizacyjną.
 • Wprowadzenie do umów z dostawcami klauzul z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Poddanie raportu społecznego zewnętrznej weryfikacji.
 • Zdefiniowanie struktury zarządzania kwestiami CR w spółce.
 • Opracowanie i wdrożenie całościowej strategii CR dla spółki.
 • Opracowanie i wydanie raportu opartego o międzynarodowe wskaźniki Global Reporting Initiative (GRI).
 • Objęcie wszystkich pracowników szkoleniami w zakresie odpowiedzialności społecznej Inter Cars S.A., których treści będą wykraczać poza tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
II Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy

Zasada ta zwraca uwagę na rolę firmy, jako podmiotu gospodarczego, ale też podmiotu funkcjonującego w określonej społeczności lokalnej, na którą firma wywiera wpływ. Podkreśla, że związane są z tym pewne oczekiwania wobec firmy, ale też zobowiązania względem otoczenia, w którym funkcjonuje.

Działania podejmowane przez firmy w ramach realizacji tej zasady pozwalają na rozwój biznesu poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, ale tez budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji ze społecznością lokalną.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

 • Inter Cars S.A. Cyklicznie realizuje programy współpracy z placówkami edukacyjnymi (m.in. program „Młode kadry”) oraz szkoleniowe (głównie aspekty techniczne) dla sieci warsztatów (firmy MŚP) m.in. podczas cyklu „Show car”.
 • Spółka przekazuje darowizny i podejmuje na cele społeczne, w szczególności na rzecz pomocy dzieciom.
 • Edukuje oraz dzieli się wiedzą z wybranymi przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor MŚP.
 • 100% pracowników pozyskanych z lokalnego rynku.
 • Inter Cars S.A. wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych.
 • Stworzenie programu wolontariatu pracowniczego dostosowanego do możliwości i specyfiki działalności Spółki.
 • Opracowanie całościowego planu zaangażowania społecznego oraz sponsoringu.
 • Monitorowanie odsetka pracowników angażujących się w działania charytatywne.
 • Prowadzenie strategicznego dialogu ze społecznością lokalną w oparciu o standard AA1000SES w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań w stosunku do Spółki.
III Szanujemy naszych pracowników, zapewniając im godne warunki pracy

Zasada ta podkreśla, że godne warunki pracy i szacunek do pracowników, to podstawa budowania relacji w miejscu pracy. Wskazuje także, że nie można budować odpowiedzialnych relacji z pracownikami bez dialogu z nimi.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady pomagają budować wspólną odpowiedzialność pracowników i pracodawcy z firmą oraz wzmacniają lojalność, satysfakcję i poczucie tożsamości pracowników z firmą.

Nasze mocne strony:

 
 • 99% pracowników zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę.
 • Inter Cars S.A. Posiada polityki i procedury odnoszące się do przestrzegania praw człowieka, w tym przeciwdziałania dyskryminacji.
 • W Spółce funkcjonuje Rada Pracownicza.
 • Pracownicy Spółki mogą komunikować się z Członkami Zarządu oraz przełożonymi poprzez osobiste spotkania oraz skrzynki na uwagi pracowników.
W ramach tej zasady, Inter Cars S.A. Otrzymał wysoką liczbę możliwych do zdobycia punktów (88%), dlatego nie zostały zaproponowane działania do podjęcia. Jest to obszar, w którym wymagane przez Kodeks działania są podejmowane, a aktywność powinna być nakierowana na kontynuowanie realizacji dotychczasowych zobowiązań i zadań.
IV Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości i indywidualne potrzeby pracowników

Podstawą tej zasady jest przekonanie, że odpowiedzialna firma powinna swoje działania opierać na etyce i wspólnych wartościach, a pracownicy powinni mieć stwarzane możliwości edukacji i rozwoju. Wskazuje także, iż zarządzanie różnorodnością może wspierać innowacyjność organizacji i efektywność pracy.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady pomagają pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników, wzmacniają ich lojalność oraz pomagają lepiej odpowiadać na potrzeby rynku, dzięki różnorodności pracowników.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

 • Inter Cars S.A. wdraża działania nakierowane na zwiększanie różnorodności w wybranych działach, np. księgowość, tam gdzie ze względu na specyficzne warunki pracy (np. przenoszenie ciężarów) pozwala na to prawo pracy.

 • Wysoki odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom – 95%.

 • Promuje równość w zatrudnieniu pomimo specyfiki branży motoryzacyjnej oraz sprzedaży w zgodzie z prawem pracy.

 • Inter Cars S.A. Posiada Kodeks Etyki.

 • Edukowanie i dzielenie się wiedzą z zakresu promocji przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans w zatrudnieniu mężczyzn i kobiet (różnorodność ze względu na płeć).

 • Zwiększenie liczby pracowników objętych programami rozwoju umiejętności i kształcenia.

 • Zapewnienie szkoleń w celu zaznajomienia się z Kodeksem Etycznym przez wszystkich pracowników (obecnie 35%).

 • Upublicznienie Kodeksu Etyki.

V Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców naszych produktów i usług

Zasada ta podkreśla, że bezpieczeństwo, to zagadnienie, które odnosi się przede wszystkim do pracowników, ale też odpowiedzialności za bezpieczeństwo w innych aspektach, zwłaszcza wytwarzanie i użytkowanie produktu lub usługi.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady wspierają zarządzanie ryzykiem utraty reputacji, wynikającym z niezapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa produktów, ale też wzmacniają poczucie bezpieczeństwa pracowników.

Nasze mocne strony:


 • Przeszkolenie wszystkich w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Wszystkie produkty zawierają informacje związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem ich użytkowania.
 • Inter Cars S.A. posiada wszelkie certyfikaty i homologacje zapewniające bezpieczeństwo produktów.
 • W Spółce funkcjonuje polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, z którą zapoznali się wszyscy pracownicy.
   
W ramach tej zasady, Inter Cars S.A. otrzymał bardzo wysoką liczbę punktów (92% możliwych punktów do zdobycia), dlatego nie zostały zaproponowane działania do podjęcia. Jest to obszar, w którym wymagane przez Kodeks działania są podejmowane, a aktywność powinna być nakierowana na kontynuowanie realizacji dotychczasowych zobowiązań i zadań.
VI Prowadzimy działalność biznesową w oparciu o zaufanie i partnerstwo

Zasada ta podkreśla znaczenie etyki i odpowiedzialności w relacjach z innymi uczestnikami rynku – klientami, konkurencją, dostawcami czy też przedstawicielami sektora publicznego.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady pozwalają budować długoterminowe relacje z wszystkimi uczestnikami rynku, ale też pomagają usprawnić działalność biznesową, dzięki słuchaniu głosu klientów i innych interesariuszy.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

 • 45% pracowników zostało przeszkolonych z zakresu polityk i procedur antykorupcyjnych.
 • Inter Cars S.A. prowadzi badanie poziomu satysfakcji klienta oraz posiada program lojalnościowy.
 • Spółka posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.
 • Uregulowanie zasad współpracy z partnerami biznesowymi w Kodeksie Etyki dla Dostawców.
 • Wdrożenie rejestru prezentów i funduszy przekazywanych osobom lub instytucjom publicznym.
 • Opracowanie i wdrożenie polityki dotyczącej działania w duchu konkurencji, etyki i fair play.
 • Przygotowanie i implementacja polityki dotyczącej udział w życiu publicznym i lobbingu.
 • Stworzenie systemu zgłaszania naruszeń zapewniającego anonimowość osoby zgłaszającej.
VII Prowadzimy rzetelną komunikację i odpowiedzialne działania marketingowe

Zasada ta zwraca uwagę na odpowiedzialność firmy w kontekście komunikacji i marketingu. Rozdział na te dwie części podkreśla, że dotyczy ona nie tylko komunikacji marketingowej, ale wszelkich działań z tego obszaru podejmowanych przez firmę względem różnych grup interesariuszy.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady pomagają budować zaufanie, a z drugiej strony zarządzać ryzykami reputacyjnymi, wynikającymi z nierzetelnej komunikacji bądź nieetycznych działań marketingowych.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

 • Inter Cars S.A. posiada polityki i procedury dotyczące kwestii komunikacji marketingowej i sponsoringowej.
 • Informacje na temat struktury właścicielskiej Spółki są dostępne na stronie internetowej i na bieżąco aktualizowane.
 • Przyjęcie zewnętrznych kodeksów dotyczących odpowiedzialnego marketingu.
 • Publicznie udostępnić informacje na temat polityk i dziąłań firmy z zakresu CR.
W ramach tej zasady, Inter Cars S.A. otrzymał bardzo wysoką liczbę punktów (84% możliwych punktów do zdobycia). Jest to obszar, w którym wymagane przez Kodeks działania są podejmowane, a aktywność powinna być nakierowana na kontynuowanie realizacji dotychczasowych zobowiązań i zadań.
VIII Tworzymy i rozwijamy produkty oraz usługi w odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne i środowiskowe

Zasada ta wskazuje na konieczność dostosowania biznesu i oferowanych przez firmę produktów oraz usług do wyzwań społecznych i środowiskowych, które przed nimi stoją. Podkreśla także, żę istotne jest likwidowanie barier, które w chwili obecnej uniemożliwiają korzystanie z produktów bądź usług danej firmy określonym grupom społecznym.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady są aspiracją na innowacyjność i mogą tworzyć podstawy dla rozwoju biznesu i nowych produktów oraz usług, dzięki wykorzystywaniu szans wynikających ze zrównoważonego rozwoju. Pozwalają także poszerzać grono Klientów firmy o grupy dotychczas wykluczone z korzystania z jej usług.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

 • Wprowadzenie do obrotu produktów dla grup defaworyzowanych, np. o niższych dochodach - oferta produktowa pod własną marką.
 • Promocja produktów, np. uwzględniających wyższe wymagania związane z ochroną środowiska podczas targów branżowych.
 • Posiadanie różnorodnej (m.in. ze względu na cenę i dostępność) oferty produktowej odpowiadającej na potrzeby klientów.
 • Utrzymywanie dedykowanej infolinii technicznej oraz witryny Moto Integrator.
 • Podjęcie przez Inter Cars S.A. działań edukacyjnych i komunikacyjnych mających na celu zwiększenie dostępu do produktów i usług przez osoby z grup defaworyzowanych, np. o niższych dochodach.
 • Dostosowanie budynków Inter Cars S.A. do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Uwzględnianie kwestii środowiskowych w procesie projektowania nowych produktów oraz wprowadzania nowych towarów do obrotu.
IX Dbamy o środowisko naturalne

Zasada ta zwraca uwagę na fakt, że każda firma, choć w różnym stopniu, wpływa na środowisko naturalne. Dlatego też, istotne jest poszukiwanie możliwości i rozwiązań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ firmy na środowisko.

Działania podejmowane przez firmy w ramach tej zasady pozwalają redukować koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy (produkcja, logistyka, biuro), dzięki redukcji zużycia surowców.

Nasze mocne strony:

Dodatkowe działania, które chcemy wprowadzić:

 • Prowadzenie regeneracji części samochodowych przez jedną ze spółek grupy kapitałowej.
 • Wszystkie opakowania produkowane są z materiałów pochodzących z recyklingu.
 • W Spółce segreguje się odpady.
 • Podejmuje się działania ograniczające zużycie papieru (np. dedykowane stopki w e-mail oraz zastąpienie papierowych kartek świątecznych – elektronicznymi).
 • Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska skierowanych do pracowników.
 • Przeprowadzanie analizy oddziaływania Spółki na środowisko, a następnie upublicznienie jej wyników.
 • Przeprowadzanie analizy konsumpcji mediów i energii oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu zmniejszenie ich zużycia.
 • Podejmowanie inicjatyw ograniczających emisję gazów cieplarnianych, np. poprzez montaż paneli słonecznych na dachach budynków Spółki.
 • Wdrożenie całościowego systemu zarządzania środowiskowego.
Kamienie milowe
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij