Przyjęta polityka dywidendowa zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2014-2016, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

Treść raportu  

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 5 maja 2015 r. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2014-2016. Przyjęta polityka zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2014-2016, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

 

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

 

Ponadto, w dniu 5 maja 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w roku 2014 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 95.668.808,71 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 85.609.457,71 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2015 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2015 roku.

  

powrót