Pliki do pobrania

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z zasadą I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd INTER CARS S.A. („Spółka”) informuje, że w Spółce nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Stosownie do § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: „wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymywanych przez Zarząd”. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu przedmiotowej decyzji kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki

Wyjaśnienie decyzji o nieopracowaniu i nierealizowaniu polityki różnorodności
 
Stosownie do treści zasady I.Z.1.15 zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętego uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Zarząd spółki Inter Cars S.A. („Spółka”) wyjaśnia, że decyzja o nieopracowaniu i nierealizowaniu polityki różnorodności jest podyktowana dotychczasowymi, wieloletnimi doświadczeniami Spółki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, z których wynika, że naturalny dobór kadr w oparciu o mechanizmy rynkowe, bez stosowania specjalnych preferencji lub ograniczeń, pozwala Spółce utrzymywać silnie zmotywowany i skuteczny zespół pracowników. Co więcej, w praktyce funkcjonowania Spółki, ww. rynkowe kryteria doboru kadr, w tym kadry zarządzającej, przynoszą zadowalające rezultaty pod względem realizowania kryterium różnorodności.

 

 

powrót